Hantering av mångfald

Att hantera mångfald eller olikheter är en central del av god personalledning och varje arbetsledares verksamhet. Främjandet av mångfald, jämlikhet och jämställdhet måste återspeglas i arbetsplatsens mål och strategi.

Att hantera mångfald eller olikheter är en central del av god personalledning och varje arbetsledares verksamhet. Främjandet av mångfald, jämlikhet och jämställdhet måste återspeglas i arbetsplatsens mål och strategi.

Arbetsledaren spelar en central roll när det gäller att skapa en kultur som respekterar mångfalden i arbetsgemenskapen. Denna roll betonas tydligast vid rekrytering av nya medarbetare, när det är möjligt att välja andra personer till teamet än de som redan finns där. Dessutom har chefen många andra situationer där mångfald kan beaktas: i planeringen av utbildningar, i beaktandet av olika kunder, i arbetsplatsens tillgänglighet, i utnyttjandet av de anställdas olika styrkor, i förebyggandet av diskriminering och så vidare.

Du kan använda checklistan för Employment Security Center för att hantera mångfald:

  • Använd mångsidiga rekryteringskanaler, så att du kan nå många olika grupper av arbetssökande. 
  • Inkludera en lättförståelig beskrivning av jobbet och dess innehåll i platsannonsen. 
  • Använd mångfaldsklausuler i platsannonser, till exempel uppmuntra personer i olika åldrar, av olika kön och personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter att söka en ledig tjänst. I en rekryteringssituation, utvärdera den arbetssökande baserat på hans/hennes kompetens. Kompetenskraven måste vara baserade på kraven i jobbet. Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren alltid göra en meritjämförelse när de sökande är både män och kvinnor. Vid meritjämförelsen beaktas den sökandes utbildning, tidigare arbetserfarenhet samt den sökandes egenskaper, kunskaper och färdigheter som kan bedömas objektivt.
  • Behandla arbetssökande och anställda lika. Utbilda arbetsgemenskapen i förväg för att ta emot en ny medarbetare. Introduktionen är en ömsesidig, interaktiv process. 
  • Planera arbetsuppgifterna och relaterade arrangemang enligt medarbetarens kompetens, operativa förmåga och arbetsförmåga tillsammans med honom. 
  • Se på arbetsplatsen ur synvinkeln tillgänglighet och åtkomlighet för anställda och kunder. Ofta kan man redan med små förändringar uppnå en tillgänglig arbetsmiljö och tillgängliga tjänster. 
  • I utvecklingssamtalet och andra arbetsrelaterade möten ta upp frågor som rör jämlikhet och jämställdhet i arbetsgemenskapen, till exempel attityder och erfarenheter av diskriminering. Möjlighet till delaktighet i arbetsutvecklingen.
  • Identifiera medarbetarnas styrkor och erbjud möjligheter att utnyttja dem i arbetet. 
  • Stanna upp då och då för att känna igen dina egna förutfattade meningar och tankemönster. Skaffa vid behov ytterligare utbildning i frågor som rör mångfald.

Läs mer om mångfald, jämlikhet och jämställdhet i arbetsgemenskapen i Arbetsskyddsbyråns publikation.