Mångfald i arbetsmiljön

Att ta hand om olika människors säkerhet och hälsa på arbetsplatsen så att arbetet inte orsakar fara eller skada för arbetstagaren eller andra, trots individuella, kulturella eller andra skillnader, är mångfald i arbetssäkerhet.

Att ta hand om olika människors hälsa och säkerhet på arbetsplatsen så att arbetet inte orsakar fara eller skada för den som utför det eller för andra, trots individuella, kulturella eller andra skillnader, är mångfald inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Det är viktigt att ta hänsyn till mångfald vid bedömningen av risker och faror i arbetet, i handlingsprogrammet för arbetarskyddet, i samverkan, i arbetarskyddssamarbetet och i utbildningen av personalen i arbetarskydd på arbetsplatsen. Att identifiera risker och faror ur olika människors perspektiv ger information om hur man kan göra arbetsmiljön säker för alla. På så sätt underlättar de den omfattande förberedelsen och genomförandet av handlingsprogrammet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

De utvärderingar och rapporter som utförs av arbetshälso- och säkerhetssamarbetet bidrar också till att öka medvetenheten om mångfald bland hela personalen. Ju mer praktiska och allomfattande arbetsmiljöåtgärder som vidtas på arbetsplatsen, desto snabbare och mer permanent kommer mångfalden att bli en del av det dagliga arbetet. Samtidigt får vi möjligheter att lära av varandra och förbättra allas arbetsvälbefinnande individuellt och kollektivt.

Mångfaldsutbildning ur arbetshälso- och säkerhetssynpunkt hjälper till att förstå olika människors arbetsmetoder, säkerhetspraxis och att undvika säkerhetshot på grund av till exempel missförstånd. Samtidigt lär vi oss att se våra egna fördomar och korrigera dem.

Personalens olika behov och situationer måste beaktas vid planeringen av arbetsmiljön och säkerhetsrutinerna. Exempel på detta är tillgänglighet, ljudisolering, flerspråkiga bruksanvisningar och skyltar samt utbildning för farliga situationer.

Det är viktigt att skapa en öppen och tillitsbaserad arbetsmiljö- och säkerhetskultur på arbetsplatsen så att mångfald uppfattas som rikedom. I det praktiska arbetsmiljöarbetet kan det synas i rutiner och instruktioner. En öppen och respektfull diskussion om behovet av olika arbetsmiljöåtgärder, kulturrelaterade säkerhetsmetoder och den allmänna inställningen till säkerhet på arbetsplatsen hjälper till att hitta gemensamma lösningar för arbetsplatsspecifik arbetsmiljö.  

Att hantera arbetssäkerhet i en mångfaldig arbetsgemenskap kräver omfattande kunskap om mångfald och skillnader. I ledningens roll ingår att föregå med gott exempel och att möjliggöra och främja en mångsidig arbetsplatskultur. Denna typ av arbetsmiljöledning skapar en trygg atmosfär där alla kan lyckas och vara framgångsrika. Mångfald bör ses som en tillgång som främjar lika behandling när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, berikar arbetskulturen och inkluderar alla lika mycket.