Monimuotoisuuden johtaminen

Monimuotoisuuden tai erilaisuuden johtaminen on keskeinen osa hyvää henkilöstöjohtamista ja jokaisen esihenkilön toimintaa. Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tulee näkyä työpaikan tavoitteissa ja strategiassa.

Esihenkilö on keskeisessä roolissa työyhteisön moninaisuutta kunnioittavan kulttuurin luomisessa. Selkeimmin tämä rooli korostuu uusia työntekijöitä rekrytoitaessa, jolloin on mahdollista valita tiimiin erilaisia ihmisiä kuin siellä jo on. Johtajalla on lisäksi paljon muitakin tilanteita, joissa monimuotoisuuden voi huomioida: koulutusten suunnittelussa, erilaisten asiakkaiden huomioimisessa, työpaikan saavutettavuudessa ja esteettömyydessä, työntekijöiden erilaisten vahvuuksien hyödyntämisessä, syrjinnän ennalta ehkäisyssä ja niin edelleen.

Voit hyödyntää Työturvallisuuskeskuksen muistilistaa monimuotoisuuden johtamiseen:

 • Käytä monipuolisia rekrytointikanavia, jolloin tavoitat monenlaisia työnhakijaryhmiä.
 • Sisällytä työpaikkailmoitukseen helposti ymmärrettävä kuvaus työstä ja sen sisällöstä.
 • Hyödynnä työpaikkailmoituksissa monimuotoisuuslausekkeita, esimerkiksi kannusta eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakemaan avoinna olevaan tehtävään.
 • Arvioi rekrytointitilanteessa työnhakijaa hänen osaamisensa perusteella. Osaamisvaatimusten tulee perustua työn vaatimuksiin. Tasa-arvolain mukaan työnantajan on aina tehtävä ansiovertailu, kun hakijoina on sekä miehiä että naisia. Ansiovertailussa otetaan huomioon hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja sellaiset hakijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat objektiivisesti arvioitavissa.
 • Kohtele työnhakijoita ja työntekijöitä tasapuolisesti.
 • Valmenna työyhteisöä etukäteen uuden työntekijän vastaanottamiseen. Perehdytys on kaksisuuntainen, vuorovaikutteinen prosessi.
 • Suunnittele työtehtävät ja niihin liittyvät järjestelyt työntekijän osaamisen, toimintakyvyn ja työkyvyn mukaan yhdessä hänen kanssaan.
 • Tarkastele työpaikkaa esteettömyys- ja saavutettavuusnäkökulmasta työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta. Usein pienilläkin muutoksilla voidaan saavuttaa esteetön työympäristö ja saavutettavat palvelut.
 • Ota puheeksi kehityskeskustelussa ja muissa työhön liittyvissä kohtaamisissa työyhteisön yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä asioita, esimerkiksi asenteita ja syrjintäkokemuksia.
 • Mahdollista osallistuminen työn kehittämiseen.
 • Tunnista työntekijöiden vahvuuksia ja tarjoa mahdollisuuksia hyödyntää niitä työssä.
 • Pysähdy ajoittain tunnistamaan mahdollisia omia ennakko-oletuksiasi ja ajatusvinoumiasi.
 • Hanki tarvittaessa lisäkoulutusta monimuotoisuuden aihepiiriin kuuluvissa asioissa.

Lue lisää monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta työyhteisössä Työturvallisuuskeskuksen julkaisusta.