Sukupuolten tasa-arvo työpaikalla

Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Tasa-arvolaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Lain mukaan työnantajan tulee käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Työnantaja voi rohkaista työpaikkailmoituksessa työpaikalla aliedustetun sukupuolen edustajia hakemaan työpaikkaa. Eri työtehtävien osalta on katsottava, pitävätkö ne sisällään sellaisia elementtejä, jotka estävät jompaa kumpaa sukupuolta tekemästä näitä töitä.

Työnantajan tulee edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen ja kouluttautumiseen. Palkkauksessa ja muissa työehdoissa tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä siihen, että työntekijät voivat tasavertaisesti toteuttaa vanhemmuuttaan. Tämä voi joskus vaatia yksilökohtaisia ratkaisuja, kuten erityisten vuorojen järjestämistä yksinhuoltajille tai muita työaikajärjestelyjä. Kummallakin lapsen huoltajalla on oikeus jäädä hoitamaan sairasta lasta kotiin, ja kummallakin huoltajalla on oikeus pitää vanhempain -ja hoitovapaata. Erityisesti miehiä on syytä kannustaa käyttämään perhevapaita.

Työnantajan tulee kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, ja esimerkiksi sosiaalitiloja on oltava tarpeen mukaan sekä naisille että miehille. Samoin voidaan erilaisia työkohteita, työmenetelmiä ja laitteita pyrkiä kehittämään niin, että ne soveltuisivat fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaisille henkilöille.

Työnantaja on velvollinen ennaltaehkäisemään seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää, ja lain mukaan työnantajan on käytettävissä olevin toimenpitein huolehdittava, ettei työntekijä joudu häirinnän kohteeksi. Lisäksi lain tarkoituksena on estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Työpaikalla tulisi laatia toimintaohjeet häirinnän varalta.

Työnantaja ei voi torjua tasa-arvon edistämisvelvoitteita vetoamalla kielteisiin asenteisiin. Esimerkiksi asiakkaiden odotukset tai omien työntekijöiden vastustus eivät saa estää tasa-arvoista kohtelua.

Lue lisää tasa-arvovaltuutetun sivuilta