Syrjimätön työpaikka

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille. Yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla osa työpaikan ja liiketoiminnan kehittämistä sekä johtamista. 

Syrjimättömällä työpaikalla huomioidaan ja arvostetaan työntekijöiden erilaisuutta. Työpaikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä, parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.  Yhdenvertaisuus ei tarkoita kaikkien samanlaista kohtelua, sillä ihmisten erilaiset lähtökohdat voivat asettaa heidät eriarvoiseen asemaan. 

Työn suunnittelussa on hyvä huomioida erityisesti syrjintävaarassa olevien työntekijöidesi tarpeet. Jokaisella työntekijällä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään ja edetä urallaan. Työntekijöiden  työssä suoriutumista tulee arvioida yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Kannustakaa kaikkia työpaikalla yhdenvertaiseen kohteluun.

Työnantajan lakisääteinen velvoite  on edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää työhönotossa, työssä ja työpaikoilla.  Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslain lisäksi tasa-arvolaki, työsopimuslaki ja työturvallisuuslaki sisältävät yhdenvertaisuuteen liittyviä velvoitteita.

Lue lisää yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta.