Monikulttuuriset työyhteisöt

Kulttuuri on yhteisöjen yhteisiä toimintatapoja, piirteitä ja ilmentymiä. Nämä elävöittävät ja yhdistävät parhaimmillaan työyhteisöjä. 

Monikulttuurinen työyhteisö on työpaikka, jossa työntekijöillä on erilaisia kansalaisuuksia, etnisiä taustoja ja äidinkieliä. Tällainen monimuotoinen työyhteisö voi olla työpaikanetu, kun johtamisessa otetaan huomioon eritaustaiset työntekijät. 

Mitä hyötyä työpaikalle voi olla monikulttuurisesta työyhteisöstä? Eritaustaiset ihmiset tuovat mukanaan uusia ajattelumalleja, näkökulmia ja osaamista. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti työpaikan työskentelytapoihin, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Lisäksi, jos työyhteisössä on ulkomaalaistaustaisia, monikulttuurisuus voi parantaa asiakaspalvelua ja -tyytyväisyyttä. Mitä tulee ottaa huomioon, jos työpaikka on monikulttuurinen? On hyvä varmistaa, että esihenkilöillä on riittävät työkalut monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen.  

On huolehdittava myös siitä, että työterveyshuollossa ja työturvallisuudessa otetaan huomioon henkilöstön monikulttuurisuus. Käyttäkää selkeää ja ymmärrettävää kieltä perehdytyksessä, ja varmistakaa, että kaikki työntekijät ymmärtävät työsuojeluun, työterveyshuoltoon ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Kiinnittäkää erityistä huomiota tasapuolisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Keskustelkaa kulttuurierojen vaikutuksista vuorovaikutukseen ja työn sujuvuuteen. Tukekaa myös muista kulttuureista tulleiden työntekijöiden suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä. 

Monikulttuurinen työyhteisö voi olla voimavara, joka laajentaa kielitaitoa, edistää kulttuurien tuntemusta ja lisää suvaitsevaisuutta kaikille työntekijöille, kansallisuudesta riippumatta. 

https://www.suomi.fi/yritykselle/tyonantajuus/tyoyhteison-hyvinvointi/opas/monimuotoinen-tyoyhteiso/monikulttuuriset-tyoyhteisot 

https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/monimuotoinen-tyoelama