Monimuotoisuus työsuojelussa

Erilaisten ihmisten työsuojelusta ja -turvallisuudesta huolehtiminen niin, että työn tekeminen ei aiheuta vaaraa tai haittaa tekijälleen tai muille, huolimatta yksilöllisistä, kulttuurisista tai muista eroavaisuuksista, on monimuotoisuutta työsuojelussa.  

Työturvallisuusriskien ja -vaarojen arvioinnissa, työsuojelun toimintaohjelmassa, vuorovaikutuksessa, työsuojelun yhteistyössä ja henkilöstön perehdytyksessä työpaikan työsuojeluun on tärkeää ottaa monimuotoisuus huomioon. Riskien ja vaarojen tunnistaminen erilaisten ihmisten näkökulmista antaa tietoa siitä, miten työympäristöstä tehdään kaikille turvallinen. Näin ne helpottavat työsuojelun toimintaohjelman laatimista ja toteuttamista kokonaisvaltaisesti.  

Työsuojeluyhteistoiminnan toteuttamat arvioinnit ja raportit lisäävät myös osaltaan koko henkilöstön tietoisuutta monimuotoisuudesta. Mitä käytännönläheisempiä ja kaikki huomioivia työsuojelutoimia työpaikalla tehdään sitä nopeammin ja pysyvämmin monimuotoisuus tulee osaksi työarkea. Samalla saamme mahdollisuuksia oppia toisiltamme ja parantaa jokaisen työhyvinvointia yksilölähtöisesti ja yhteisesti. 

Monimuotoisuuskoulutus työsuojelun näkökulmasta auttaa ymmärtämään erilaisten ihmisten työtapoja, turvallisuuskäytäntöjä ja välttämään esimerkiksi väärinkäsityksistä johtuvia turvallisuusuhkia. Samalla opitaan näkemään omat ennakkoasenteet ja korjaamaan niitä. 

Työympäristön suunnittelussa ja turvallisuuskäytännöissä tulee ottaa huomioon henkilöstön erilaiset tarpeet ja tilanteet. Näistä esimerkkinä on esteettömyys, äänieristys, monikieliset toimintaohjeet ja opasteet sekä vaaratilanteiden harjoittelu.  

On tärkeää luoda avoin ja luottamukseen perustuva työsuojelukulttuuri työpaikalle niin, että monimuotoisuus ymmärretään rikkautena. Käytännön työsuojelussa se näkyy toimintatavoissa ja -ohjeissa. Avoin ja kunnioittava keskustelu erilaisten työsuojelutoimien tarpeesta, kulttuurisidonnaisista turvallisuuskäytännöistä ja yleensä suhtautumisesta turvallisuuteen työpaikalla auttaa löytämään yhteisiä ratkaisuja työpaikkakohtaiseen työsuojeluun.  

Työturvallisuuden johtaminen monimuotoisessa työyhteisössä edellyttää laajaa tietämystä monimuotoisuudesta ja erilaisuudesta. Johdon rooliin kuuluu esimerkkinä toimiminen ja monimuotoisen työyhteisökulttuurin mahdollistaminen ja edistäminen. Tällainen työturvallisuuden johtaminen luo turvallisen ilmapiirin, jossa jokaisen on mahdollista onnistua ja menestyä. Monimuotoisuus kannattaa nähdä voimavarana, joka edistää tasapuolista työsuojelukohtelua, rikastuttaa työkulttuuria ja ottaa kaikki yhdenvertaisesti mukaan.